Red Cross Building

2022
Product
Zinsser Mold Killing Primer, Zinsser Perma-White

สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ และเป็นสถานที่ที่รับบริจาคอวัยวะจากประชาชนที่มีจิตใจเป็นบุญกุศล ได้ให้ความไว้วางในในการใช้ผลิตภัณฑ์ Zinsser ของ Rust-Oleum เพื่อตอบโจทย์เรื่องของการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์และปราศจากเชื้อโรคภายในอาคารบริจาคโลหิต


Products Used
Request more info
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.