Rust Reformer # 3575

Color
Clear
Information

เป็นสีชนิดสีน้ำ เมื่อทาบนพื้นผิวที่มีสนิม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้สนิมเปลี่่ยนเป็นฟิล์มสีดำ

การใช้งาน

เหมาะกับพื้นที่ที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถเตรียมพื้นผิวได้สมบูรณ์ ใช้ทาบนพื้้นผิวเหล็กที่มีสนิมปานกลาง ใช้กับสภาวะอุตสาหกรรมที่ไม่รุนแรง ไม่เหมาะกับงานที่ต้องแช่จุ่มอยู่ในน้ำ ได้รับการรับรองจาก USDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ)