Noxyde

Color
Gray
Information

กันสนิมและการซึมของน้ำ เป็นรอองพื้นในตัวเอง เนื้อสีมากอสีมากเหมาะสําหรับพื้นผิวที่มีสนิมเล็กน้อยหรือบนพื้นผิวเหล็กใหม่ ในงานอุตสาหกรรมที่สภาวะแวดล้อมไม่รุนแรง (แนะนำให้ทาทับ 2 ครั้ง)

สามารถใช้ทาบนพื้นคอนกรีตได้และให้ความยืดหยุ่นสูงถึง 200% เหมาะกับงานสะพานที่มีรอยแตกเพียงเล็กน้อย น็อกไซด์ไม่เหมาะกบงานที่ต้องอยู่ท่ามกลางตัวทําละลายอินทรีย์ (Solvent) ต่าง ๆ