นโยบายด้านความยั่งยืนในการทำธุรกิจบริษัท สีไดโน จำกัด มีความตระหนักถึงความยั่งยืนและการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงาน ภายในขององค์กร คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง และ ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


-

Idia Gallery

กำลังโหลด...