นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ความเป็นส่วนตัวของท่านคือความสำคัญของเรา
บริษัท สีไดโน จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ของเราให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูลและส่งเสริมสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เรามีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ฯลฯ จัดเก็บในฐานข้อมูลของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท สีไดโน จำกัด เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาและกฎหมายกับท่าน บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐ ในบางกรณี เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน อาทิ การเรียกร้องการรับประกันสินค้า ฯลฯ เรายังคงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเรา และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านเคยให้คำยินยอมกับเราไว้แล้ว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำให้มั่นใจว่าท่านจะไม่พลาดข้อเสนอที่ดีที่สุดของเราที่เหมาะสมกับท่านเป็นการเฉพาะตัว และข้อมูลที่ท่านสนใจจากเราเพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ไม่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจ และรับการบริการตามสัญญา จากพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเรา

หากท่านประสงค์จะสอบถาม โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สีไดโน จำกัด 02-738-4111 หรือตัวแทนผู้จำหน่าย บริษัท สีไดโน จำกัด หรืออีเมลมาที่ info@dynopaints.com
------------------------------
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท สีไดโน จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว ทินเนอร์ และผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงผลงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
 • ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 • พัฒนาระบบการผลิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการบริการที่ดีเลิศ โดยส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
 • ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
 • เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดและติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • เผยแพร่ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง โดยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการอบรม

  นโยบายนี้ ได้รับการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และปฏิบัติ ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเป็นที่เปิดเผยแก่หน่วยงานที่สนใจทั่วไป

 • ภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

 • ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 • พัฒนาระบบการผลิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการบริการที่ดีเลิศ โดยส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
 • ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
 • เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดและติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • เผยแพร่ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง โดยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการอบรม

  นโยบายนี้ ได้รับการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และปฏิบัติ ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเป็นที่เปิดเผยแก่หน่วยงานที่สนใจทั่วไป