G-F6Y9RDC7BH

เกี่ยวกับเรา

บริษัทสีไดโน มุ่งเน้นด้านการผลิตสีสำหรับงานอาคาร หลังจากนั้นจึงได้มีการเพิ่มกลุ่มสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ดั่งจะเห็นได้ว่า สินค้าหลักของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(มอก.)และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งในกลุ่มสีอาคารและสีอุตสาหกรรม