นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สีไดโน จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว ทินเนอร์ และผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงผลงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

  • ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  • พัฒนาระบบการผลิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการบริการที่ดีเลิศ โดยส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
  • ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
  • เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดและติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  • เผยแพร่ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง โดยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการอบรม

    นโยบายนี้ ได้รับการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และปฏิบัติ ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเป็นที่เปิดเผยแก่หน่วยงานที่สนใจทั่วไป